Άρθρα

Κείμενα Δωδεκανήσου

Κείμενα που συντάχθηκαν από τον/τους εκπρόσωπο/ους στη Ρόδο

Εκτύπωση

Οι Ανεξάρτητοι Εφοριακοί Δωδεκανήσου για τις "αξιολογήσεις"

Posted in Κείμενα Δωδεκανήσου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

http://anef12.blogspot.com/  

Ρόδος, 19 Ιουνίου 2014

Δεν είμαστε αντίθετοι σε μια πραγματική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και των Υπηρεσιών. Το έκτρωμα όμως του Ν. 4250/14 που ορίζει εκ των προτέρων ποσόστωση σε άριστους, μέτριους και ανεπαρκείς, είναι φανερό σε όλους μας ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτήν.

Το κλίμα διχασμού και τρομοκρατίας που θα φέρει στις Υπηρεσίες, οι στερήσεις μισθού, προαγωγών, η υποχρεωτική κινητικότητα σε όσους κριθούν ανεπαρκείς και τελικά οι απολύσεις, είναι η πραγματική επιδίωξη της κυβέρνησης, αφού δεν βάζει κανένα άλλο κριτήριο αξιολόγησης!

Όλοι οι κλάδοι δημόσιων υπαλλήλων, όλες οι Ομοσπονδίες στην Ελλάδα, έχουν αποφασίσει μέσω της ΑΔΕΔΥ να ακυρώσουν αυτό το νόμο στην πράξη.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΑ !!!

Εκτύπωση

Νόμος 4250 26_03_2014 (αποσπάσματα) για αξιολογήσεις, μετατάξεις, διαθεσιμότητες, άδειες κλπ

Posted in Κείμενα Δωδεκανήσου

ΝΟΜΟΣ 4250/ΦΕΚ Α 74/26.03.2014

Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

……………………………….

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 318/1992 (Α 161)

Άρθρο 20

Ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης

   Το άρθρο 7 του π.δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7

Ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης

   1. Τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που είναι δυνατόν να βαθμολογούνται με την κλίμακα βαθμών του άρθρου 8 καθορίζονται ως εξής:

   α. Με τους βαθμούς 9 έως 10 βαθμολογείται ποσοστό έως και 25 % των υπαλλήλων.

   β. Με τους βαθμούς 7 έως 8 βαθμολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων.

   γ. Με τους βαθμούς 1 έως 6 βαθμολογείται ποσοστό 15% των υπαλλήλων.

   2. Στις περιπτώσεις που από την εφαρμογή των ανωτέρω ποσοστών προκύπτει κλάσμα μισής μονάδας και άνω λογίζεται ως ακέραιη μονάδα.

   3. Όπου κατά τη βαθμολόγηση δεν εξαντληθεί το ανώτατο επιτρεπόμενο κατά κλίμακα ποσοστό, το υπολειπόμενο μέρος που δεν χρησιμοποιήθηκε, προσαυξάνει το ποσοστό της αμέσως κατώτερης κλίμακας βαθμολόγησης.

   4. Τα ποσοστά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υπολογίζονται επί του συνόλου των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια Γενική Διεύθυνση.

   5. Ο επιμερισμός των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης σε κάθε Γενική Διεύθυνση γίνεται με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στο σύνολο των υποκείμενων οργανικών μονάδων μέχρι και επιπέδου Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας. Για τον επιμερισμό αυτόν λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, ιδίως:

   α. η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των μονάδων,

   β. οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής, γ. η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα.

   6. Η απόφαση της παραγράφου 5 εκδίδεται αποκλειστικά εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους και αποστέλλεται στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης. Η μη τήρηση των ποσοστών αυτών από τους αξιολογητές συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 περίπτωση β' του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα και ελέγχεται με ευθύνη του αρμόδιου οργάνου έκδοσης της σχετικής απόφασης.

   7. Για την αξιολόγηση των Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, το ανώτατο ποσοστό βαθμολόγησης με τους βαθμούς 9 ή 10 ανέρχεται σε ποσοστό έως και 70%, το οποίο υπολογίζεται επί του συνόλου των προϊσταμένων του ίδιου επιπέδου της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

Εκτύπωση

Προβληματισμοί για το σώμα ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης εσόδων

Posted in Κείμενα Δωδεκανήσου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

Η δεύτερη προκήρυξη των θέσεων για τους ελεγκτές μας έκανε στην αρχή να αναρωτηθούμε: Μήπως είναι στη σωστή κατεύθυνση; Οι 4.000 δεν είναι αρκετοί για ελεγκτές; Αυτό δεν είναι το σώμα που θέλαμε όταν λέγαμε «όλοι οι εφοριακοί να μπουν στον έλεγχο»; Δεν είναι επιτυχία το ότι διπλασιάζονται οι θέσεις σε σχέση με τον πρώτο διαγωνισμό; Μήπως αναδιπλώθηκε το Υπουργείο αφού είδε ότι ο πρώτος διαγωνισμός δεν πέτυχε και όλο αυτό είναι σε όφελός μας; Μήπως αυτό είναι το μέλλον και όποιος δεν κάνει αίτηση μένει δια παντός απ’ έξω και θα καταλήξει σε διαθεσιμότητα ή εφεδρεία ή ό,τι άλλο εφευρεθεί μέχρι τότε;