Εκτύπωση

Έντυπα ελέγχου

Posted in Έντυπα ελέγχου

Εδώ,  μπορείτε να μεταφορτώσετε διάφορα έντυπα που χρησιμοποιούνται στη διενέργεια ελέγχων.

Στον συμπιεσμένο φάκελο περιέχονται:

1. Απόδειξη παραλαβής βιβλίων και στοιχείων

2. Απόδειξη επιστροφής βιβλίων και στοιχείων

3. Υπηρεσιακό σημείωμα ελέγχου

4. Έκθεση κατάσχεσης

5. Απόδειξη παραλαβής αρχείου από τα τμήματα

6. Πρωτόκολλο καταμέτρησης αγαθών

7. Πρωτόκολλο καταμέτρησης μετρητών

8. Πρωτόκολλο καταμέτρησης αξιογράφων

9. Έντυπο περιουσιακής κατάστασης ΦΠ

10. Έντυπο περιουσιακής κατάστασης ΝΠ