Εκτύπωση

Απόσπασμα της εισηγητικής έκθεσεης του Προϋπολογισμού του 2012, αναφορικά στη φορολογική διοίκηση

Αναδιοργάνωση της Φορολογικής Διοίκησης
• Συνεχίζεται η συγκέντρωση και συγχώνευση ΔΟΥ στο πλαίσιο της χωροταξικής και λειτουργικής αναδιοργάνωσης των ΔΟΥ, με τελικό στόχο να παραμείνουν 120 ΔΟΥ μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Αυτό θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση πόρων τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε λειτουργι-κά έξοδα, στην προσαρμογή του οργανογράμματος στις σύγχρονες απαιτήσεις και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας.

• Θέσπιση θέσης Γενικού Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων (ΓΓΦΤΘ) 5ετούς θητείας. Ο ορισμός του νέου Γενικού Γραμματέα θα σηματοδοτήσει την άρση των υφιστάμενων καθυστερήσεων για την πορεία των εξαρτώμενων δράσεων με βάση το Πρόγραμμα και θα σημά-νει την αυτονομία της δράσης του στα θέματα φορολογικής διοίκησης και σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Η νομοθεσία ολοκληρώνεται το Νοέμβριο του 2012 με στόχο το διορισμό του Γενικού Γραμματέα το Δεκέμβριο του 2012. Ο Υπουργός Οικονομικών, μέσω ειδικής νομο-θεσίας, θα ορίζει τις εξουσίες που θα μεταβιβαστούν από το πολιτικό επίπεδο στο νέο Γενικό Γραμματέα για τη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και άσκησης της φο-ρολογικής διοίκησης, τη βελτίωση και εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας που άπτεται της είσπραξης εσόδων. Επίσης θα του δώσει τη δυνατότητα να έχει τον απευθείας έ-λεγχο των τοπικών ΔΟΥ και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, με την εξουσιοδότηση να αντικαθιστά με ευθύνη του τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη που επιδεικνύουν χαμηλές επιδόσεις βάσει των στόχων.
• Αξιολόγηση προϊσταμένων των ΔΟΥ και των οργανικών μονάδων του Υπουργείου που υπόκει-νται σε στοχοθεσία, με βάση τους τεθέντες στόχους.
• Θέσπιση, δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) για την εξυπηρέτηση του φορολογούμενου πολίτη μέχρι την ολοκλήρωση των διαρθρωτικών αλλαγών στις ΔΟΥ.
• Ενίσχυση του ΣΔΟΕ, των ΔΟΥ και των Τελωνείων με προσωπικό.
• Ίδρυση Γραφείου Φορολογικών Μελετών και επιμόρφωσης για φορολογικά θέματα. Σκοπός του είναι η μελέτη του διαρκώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και η προσαρμογή τόσο της φορολογικής νομοθεσίας όσο και της φορολογικής διοίκησης στο περιβάλ-λον αυτό. Η ίδρυση του Γραφείου θα υποβοηθήσει στην προσαρμογή του φοροελεγκτικού μηχα-νισμού στις διαρκώς εξελισσόμενες μεθόδους φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, στην παραγωγή φορολογικών διατάξεων προσαρμοσμένων στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές απαιτήσεις και θα συμβάλλει στη δια βίου εκπαίδευση των στελεχών και των υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης.
• Κατάργηση των πληρωμών στις ΔΟΥ.
• Αντικατάσταση των πληρωμών τοις μετρητοίς με επιταγές και τραπεζικά εμβάσματα, έτσι ώστε ο χρόνος του προσωπικού να επικεντρωθεί σε εργασία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας.
• Συγκέντρωση της διαχείρισης των φορολογικών αρχείων που σχετίζονται με τους φορολογουμέ-νους στον κατάλογο μεγαλοοφειλετών, στις 35 μεγαλύτερες ΔΟΥ υπό τον άμεσο έλεγχο και τη διαχείριση των κεντρικών υπηρεσιών της ΓΓΦΤΘ. Η δράση είναι σε εξέλιξη, ενώ έχουν τεθεί στόχοι είσπραξης παλαιών και νέων οφειλών στις ανωτέρω ΔΟΥ.
• Δημοσίευση στο διαδίκτυο μηνιαίων στοιχείων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με χρονική υστέ-ρηση 20 ημερών από το τέλος εκάστου μήνα.
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 31
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
• Εκπόνηση ενός πλήρως ολοκληρωμένου σχεδίου κατά της διαφθοράς στα πρότυπα των βέλτιστων διεθνών πρακτικών.

 

σ.σ. Η νέα φορολογική διοίκηση, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, θα είναι μια διοίκηση πρότυπο, οι Σκανδιναβικές χώρες θα ωχριούν μπροστά της.

Η πραγματικότητα όμως...