Εκτύπωση

Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Σ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

“Στις εκλογές των εφοριακών του Οκτωβρίου 2011, υπήρξαν κάποιοι εργαζόμενοι σε όλη την επικράτεια που θεώρησαν πως οι μέχρι τότε εκπρόσωποι συνδικαλιστές δεν ήταν εκείνοι που θα μπορούσαννα τους εκπροσωπήσουν επάξια στις δύσκολες ημέρες που περνάει ο κλάδος.

Έτσι, άλλοι μόνοι τους, άλλοι μέσα από συζητήσεις και διεργασίες, αποφάσισαν να θέσουν υποψηφιότητα χωρίς καμία κομματική εξάρτηση, χωρίς πλάτες, χωρίς δοσοληψίες, χωρίς όλα εκείνα που έφτασαν τον κλάδο, όπως και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, μέχρι εδώ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όχι απλά πέτυχαν να εκλεγούν, αλλά κυριολεκτικά σάρωσαν, αναδεικνύοντας την ουσιαστική ένδεια που χαρακτήριζε την εκπροσώπησή μας.

Από κει και πέρα, η επαφή στη Γενική Συνέλευση της ΠΟΕ ΔΟΥ με άλλους εκπροσώπους που σαν μοναδικό τους στόχο είχαν την προώθηση των θέσεων και των συμφερόντων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ των συναδέλφων, ήταν μονόδρομος, με σκοπό την ανάδειξη εκπροσώπου στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ ΔΟΥ.

Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από άψογη συνεργασία, συνεννόηση, ομόνοια και ομοθυμία και σήμερα είμαστε εδώ, ανεξάρτητοι αλλά συνεργαζόμενοι εφοριακοί υπάλληλοι από όλη τη χώρα, για να προωθήσουμε αποκλειστικά εκείνο που οι άλλοι είχαν ξεχάσει: το καλό του συναδέλφου μας”.

«Αντιπροσωπεύουμε όλους τους εφοριακούς που δεν θέλουν να έχουν κομματική λογοκρισία και εξάρτηση στη σκέψη και στη δράση τους»
Άρθρο 1 Τίτλος & Έδρα

 

    1. Ως τίτλος επιλέχτηκε η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ

ΣΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Α.Σ.) ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ για να καταδείξει τις βασικές δημοκρατικές αρχές της «συνεργασίας» και της «ανεξαρτησίας» που διέπουν την κίνηση.

Ως έδρα ορίζεται το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας.Άρθρο 2 Σκοπός - Στόχοι

 

2.1    Σκοπός της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Α.Σ.) είναι:

α) Ο συντονισμός και η ενιαία κατεύθυνση των προσπαθειών όλων των σχημάτων και των προσώπων που την συγκροτούν για την προάσπιση, βελτίωση και προαγωγή των συμφερόντων του κλάδου των εφοριακών υπαλλήλων όλης της χώρας.

β) Η προστασία, διατήρηση και ενδυνάμωση της υπόστασης, της αυτοτέλειας και του ρόλου των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών.

γ) Η προάσπιση και επέκταση του δικαιώματος για ενεργό συμμετοχή των εφοριακών υπαλλήλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων (Υπηρεσιακά Συμβούλια, Επιτροπές Υπουργείου Οικονομικών, Κατάρτιση Φορολογικών Νομοσχεδίων κλπ).

δ) Η προώθηση της συνεργασίας, της συμπόρευσης και της αλληλεγγύης του κλάδου των εφοριακών με τους λοιπούς  υπαλλήλους του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα και το σύνολο της κοινωνίας γενικότερα.

ε) Η έκφραση γνώμης και δράσης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος καθώς και η συμμετοχή  στις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους

στ) η συμμετοχή του κλάδου για την κατάρτιση ενός φορολογικού συστήματος δίκαιου, δημοκρατικού, που να ανταποκρίνεται στη φοροδοτική ικανότητα του κάθε πολίτη, προσανατολισμένο να υπηρετεί το γενικό συμφέρον του λαού.

 

Άρθρο 3 Τρόπος επίτευξης στόχων

 

3.1    Για την επίτευξη των προαναφερόμενων σκοπών η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Α.Σ.) χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:

α) Συγκεντρώνει τις σκέψεις, προτάσεις και αποφάσεις των μελών της και φίλων της, τις επεξεργάζεται και μέσα από διαβούλευση τις παρουσιάζει στο σύνολο των συναδέλφων σε όλη τη χώρα, σε Γενικές Συνελεύσεις και Συνέδρια και τις προβάλει δημοσιογραφικά και μέσω διαδικτύου.

β) Συμμετέχει, διεξάγει και καθοδηγεί αγώνες για την υπεράσπιση, κατοχύρωση και διεύρυνση κατακτήσεων του εφοριακού κλάδου με προτάσεις, διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσματα, απεργίες και όλα τα πρόσφορα μέσα.

γ) Επεξεργάζεται, συντάσσει και παρουσιάζει προτάσεις και σχέδια για θέματα φορολογικής και  οικονομικής πολιτικής τις οποίες καταθέτει στα υπηρεσιακά όργανα του ΥΠ. ΟΙΚ., στα όργανα της Πολιτείας και στην κοινωνία στο σύνολο της.

δ) Συνεργάζεται με κλαδικές ενώσεις και συνδικαλιστικές οργανώσεις για την αποτελεσματικότερη επιδίωξη των σκοπών της.
ΑΡΘΡΟ 4: Συμμετοχή

 

4.1    Στη Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων Εφοριακών (Σ.Α.Σ.) συμμετέχουν εφοριακοί υπάλληλοι, συνδυασμοί και κινήσεις εργαζομένων στις οικονομικές υπηρεσίες από όλη την Ελλάδα που συμφωνούν σε ένα κοινό πλαίσιο αρχών, όπως αποτυπώνεται παρακάτω:

 

ΑΡΘΡΟ 5: Πλαίσιο κοινά αποδεκτών αρχών:

5.1    Βασική και δομική θέση σύστασης και λειτουργίας της ΣΑΣ είναι η διαφύλαξη  της ανεξαρτησίας της και η απουσία κομματικών επιδιώξεων.

5.2    Η κομματική ταύτιση των σχηματισμών-κινήσεων ή μεμονωμένων εκπροσώπων και η προβολή θέσεων που παραπέμπουν σε πολιτικά κόμματα  δεν είναι αποδεκτή. Η πολιτική σκέψη και επιχειρηματολογία αντίθετα, επιβάλλεται και μέσω των ζυμώσεων που δημιουργούνται μέσα στη λειτουργία της Συνεργασίας, αυτή ενθαρρύνεται.

5.3    Υποψήφιοι - μέλη στη Σ.Α.Σ. μπορεί να  είναι  συνάδελφοι που δεν συμμετείχαν κατά την αμέσως προηγούμενη υπηρεσιακή εκλογική τριετία σε κομματικές παρατάξεις της Π.Ο.Ε.  Δ.Ο.Υ.   Ως συμμετοχή θεωρείται η εγγραφή ως μέλος, η θέση υποψηφιότητας, καθώς και η γνωστή δράση υποστήριξης κομματικών συνδικαλιστικών παρατάξεων.  Δεν αποτελούν τα παραπάνω προϋπόθεση για να είναι κανείς «φίλος» της ΣΑΣ.

5.4    Κάθε συνδυασμός ατόμων ή κινήσεων που συμμετέχουν στη ΣΑΣ έχουν την απόλυτη ελευθερία και αποκλειστική ευθύνη οργάνωσης και αυτοδιαχείρισης του συνδυασμού τους.

5.5    Επιβάλλεται η διαρκής ενημέρωση των μελών και των συναδέλφων για τις εξελίξεις του κλάδου,  των υπηρεσιακών και εργασιακών μας θεμάτων

5.6    Προσανατολισμός των δράσεων και προτάσεών μας είναι η κοινωνική διασύνδεση του κλάδου και η υπεράσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των συναδέλφων

 

5.7    Επιβάλλεται η προαγωγή της επιστημονικής και επαγγελματικής μας γνώσης και εμπειρίας με σκοπό τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος και την άσκηση δικαιότερης  φορολογικής πολιτικής.

ΑΡΘΡΟ 6: Μέλη - Υποψήφιοι

 

6.1    Για να γίνει κάποιος συνάδελφος ή σχηματισμός,  μέλος της Σ.Α.Σ. απαιτείται κύρια η αποδοχή των βασικών αρχών της Συνεργασίας όπως αναφέρονται στο άρθρο 5.  Οι σχηματισμοί που συμμετέχουν στη Σ.Α.Σ όταν από τις δικές τους διαδικασίες προσθέτουν νέα μέλη αυτόματα αυτά είναι και μέλη της Σ.Α.Σ

 

6.2    Η Ολομέλεια Τακτικών Μελών (στο εξής ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) οφείλει να συγκληθεί και να αποφασίσει για το υπό ένταξη μέλος-φίλου  της Σ.Α.Σ εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός. Η αποδοχή του υπό ένταξη μέλους γίνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των 3/5 των τακτικών μελών

 

6.3    Μετά την παρέλευση μηνός, και εφόσον δεν έχει αποφανθεί η ολομέλεια, το υπό ένταξη μέλος καθίσταται αυτοδίκαια τακτικό χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον δεν έχει εκλεγεί σύνεδρος στην ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ.  Με δικαίωμα ψήφου εφόσον είναι εκλεγμένος σύνεδρος.

 

6.4    Η μη αποδοχή υποψηφίων ή εκλεγμένων από την ολομέλεια πρέπει να αιτιολογείται.

 

6.5    Οποιοδήποτε μέλος με ρητή δήλωσή του δύναται να αποχωρήσει από την Συνεργασία. Διαγραφή μέλους γίνεται κατόπιν απόφασης των 3/5 της ολομέλειας κατόπιν πλήρως αιτιολογημένης απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 7: Όργανα – Εκπροσώπηση

 

7.1    Ανώτερο όργανο της Σ.Α.Σ  (στο εξής Βάση), αποτελεί το σύνολο των μελών που απαρτίζουν τους σχηματισμούς, δηλαδή εκλεγμένοι και μη, το όνομα των οποίων έχει καταγραφεί σε ψηφοδέλτιο του σχηματισμού τους ή της ανεξάρτητης υποψηφιότητάς τους ή στο ψηφοδέλτιο της ΣΑΣ, και μετέχουν στη Σ.Α.Σ. ή των μεμονωμένων μελών στις υπηρεσίες της επικράτειας.

 

7.2    Συντονιστικό και όργανο λήψης αποφάσεων της Σ.Α.Σ είναι η Ολομέλεια Τακτικών Μελών (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) που την απαρτίζουν οι εκλεγμένοι σύνεδροι  στην ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ. μεμονωμένοι ή των σχηματισμών που συμμετέχουν στη Σ.Α.Σ

 

7.3    Η γραμματειακή υποστήριξη, που την απαρτίζουν είτε τακτικά μέλη, είτε απλά μέλη, είτε πυρήνες είτε φίλοι, αθροιστικά και διαζευκτικά. Ορίζονται με απόφαση των 3/5 της Ολομέλειας και ο ελάχιστος αριθμός τους είναι το 1/4 κάθε φορά των μελών της Ολομέλειας και όχι ανώτερος από 9 μέλη. Τουλάχιστον ένα εκ των μελών που την απαρτίζουν πρέπει να είναι τεχνικά καταρτισμένο στη διαχείριση ιστοσελίδων και δικτυακών εφαρμογών της ΣΑΣ.

 

7.4    Η  Σ.Α.Σ εκπροσωπείται κεντρικά από τους συνέδρους που καταλαμβάνουν έδρα στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ Δ.Ο.Υ. όπως αυτό καθορίζεται από αποφάσεις της ολομέλειας.  Τοπικά από τα κατά τόπους τακτικά μέλη όπως αποφασίζεται από τους ιδιαίτερους σχηματισμούς τους.

 

7.5    Πυρήνες: ορίζονται συνάδελφοι, μη εκλεγμένοι, σε νομούς που δεν υπάρχει εκπροσώπηση της Σ.Α.Σ

 

ΑΡΘΡΟ 8: Λειτουργίες Οργάνων

 

8.1    Η Βάση (βλ.7.1)  της ΣΑΣ καλείται να αποφασίσει για λειτουργικά ζητήματα του σχηματισμού, θέματα αρχών, κανονισμού και εκπροσώπησης, δράσεων και προτάσεων, όποτε αυτό ζητηθεί από την ολομέλεια ή το προτείνει το 1/3 των μελών που απαρτίζουν τη Βάση.

 

8.2    Η Ολομέλεια των Τακτικών Μελών (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) συντονίζει τη γενικότερη λειτουργία, λαμβάνει τις αποφάσεις για την δημιουργία πυρήνων της Συνεργασίας,  ένταξης - διαγραφής μελών, οργάνωσης δράσεων, παραγωγής ανακοινώσεων, προτάσεων και εν γένει κάθε ενέργειας που προάγει τους σκοπούς και τις αρχές της Συνεργασίας Ανεξαρτήτων Σχημάτων.

 

8.3    Η Ολομέλεια βρίσκεται σε διαρκή διαβούλευση στο διαδίκτυο και ειδικότερα στο Forum της ιστοσελίδας της Συνεργασίας Ανεξαρτήτων Σχημάτων και σε κλειστή ομάδα σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι υποχρέωση κάθε συνδυασμού να μετέχει στη διαβούλευση αυτή, μεταφέροντας τις απόψεις των μελών και των εργαζομένων της περιοχής που εκπροσωπεί. Η αδικαιολόγητη αποχή μελών από τη συζήτηση, καθώς και η ανάρμοστη συμπεριφορά εν γένει,   εγείρει λόγους απομάκρυνσης  αυτών από τη Σ.Α.Σ. και τη διαγραφή από την κλειστή ομάδα στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης,  κατόπιν ψηφοφορίας που διενεργείται μετά από πρόταση των 2/5 των μελών της ολομέλειας και με πλειοψηφία 3/5 των μελών της.

 

8.4    Η γραμματειακή υποστήριξη έχει την ευθύνη της συγκέντρωσης καταγραφής και επεξεργασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων, την οργάνωση διεξαγωγής διαβουλεύσεων, ψηφοφοριών της Ολομέλειας αλλά και της Βάσης, όποτε αυτό αποφασισθεί, την διαχείριση της ιστοσελίδας του σχηματισμού και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, την τήρηση του μητρώου μελών, την τήρηση των παραγόμενων εγγράφων – εντύπων. Η γραμματειακή υποστήριξη έχει τη πλήρη ευθύνη συντονισμού των ενεργειών των μελών που την απαρτίζουν, με στόχο την έγκαιρη, αντικειμενική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών και της λειτουργίας του σχηματισμού.

 

8.5    Οι πυρήνες ως εν δυνάμει τακτικά μέλη της Σ.Α.Σ. έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο δίκτυο διαβουλεύσεων, εισηγήσεων και αντιπροτάσεων χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

 

ΑΡΘΡΟ 9: Εισηγήσεις – Αποφάσεις

 

9.1    Προς την Ολομέλεια οποιοσδήποτε μπορεί να εισηγηθεί οποιαδήποτε πρόταση, παρατήρηση ή δράση. Θετική ή αρνητική εισήγηση. Η διαδικασία αυτή γίνεται είτε μέσω των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (ανοικτή ομάδα της Σ.Α.Σ στο Facebook και στο Forum της ιστοσελίδας www.sas-eforiakon.gr), είτε μέσω των τοπικών αντιπροσώπων της Σ.Α.Σ, είτε μέσω των πυρήνων, είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Σ.Α.Σ.

 

9.2    Τα μέλη της Ολομέλειας διαβουλεύονται διαρκώς στους προαναφερόμενους δικτυακούς χώρους και είναι υποχρέωσή τους να εισηγούνται προτάσεις, δράσεις ή παρατηρήσεις. Επίσης και πυρήνες που επιπλέον συμμετέχουν στις κλειστές ομάδες διαβουλεύσεων εισηγούνται προτάσεων, δράσεων, παρατηρήσεων με δυνατότητα διαλόγου και αντιπροτάσεων χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου εφόσον δεν είναι εκλεγμένοι σύνεδροι.

 

9.3    Μια πρόταση οδηγείται προς διαβούλευση και ψήφιση εφόσον προταθεί από το 1/5  των μελών της ολομέλειας στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο.

 

9.4    Η γραμματειακή υποστήριξη συγκεντρώνει τις προτάσεις και καταρτίζει τα θέματα σε επίπεδο ημερήσιας διάταξης συζήτησης της Ολομέλειας που θα πραγματοποιείται τακτικά την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα και σε περίπτωση μη απαρτίας, τη δεύτερη. Ειδάλλως αναβάλλεται για το μήνα που αφορά. Ανακοινώνει στα μέλη της Ολομέλειας τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την έναρξη των συζητήσεων και ορίζει καταληκτική ημερομηνία υποβολής σχολίων, αντιπροτάσεων και εισηγήσεων. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν αξιολογούνται άλλες εισηγήσεις επί της ανακοινωθείσας ατζέντας συζήτησης.

 

9.5    Μετά τη συγκέντρωση των προτάσεων γίνεται ομαδοποίηση και επεξεργασία με σκοπό την κατάρτιση κατά το δυνατό ενός αρθρωτού κειμένου προς τελική διαβούλευση και ψήφιση. Αντικρουόμενες εισηγήσεις περιλαμβάνονται ως διαζευκτικοί υποπαράγραφοι των άρθρων με τις αντίστοιχες υποδείξεις ότι η υπερψήφιση της μιας πρότασης, αποκλείει την άλλη.

 

9.6    Το κείμενο αναρτάται προς διαβούλευση της Ολομέλειας σε χρόνο που πάλι θα καθορίζεται η διάρκειά του. Μετά τη λήξη της διαβούλευσης, συντάσσεται με τις νέες παρατηρήσεις και υποδείξεις το τελικό αρθρωτό κείμενο και καθορίζεται ημερομηνία ψηφοφορίας κατ άρθρο.

 

9.7    Απαρτία θεωρείται ότι υπάρχει σε περίπτωση που συμμετέχουν  στην ψηφοφορία τα 3/5 των αντιπροσώπων.

 

9.8    Οι επικυρωμένες προτάσεις με τις ανωτέρω διαδικασίες, αποτελούν θέσεις της Σ.Α.Σ. σεβαστές από όλα τα μέλη που συμμετέχουν και κοινοποιούνται προς το εξωτερικό περιβάλλον από τους διαχειριστές των δικτυακών μέσων, τους κατά τόπους αντιπροσώπους και τους πυρήνες, τόσο σε συναδέλφους όσο και σε εμφανή σημεία ανακοινώσεων των υπηρεσιών τους. Αν μια ανακοίνωση ή πρόταση που έχει ψηφιστεί από τα 3/5 της Ολομέλειας, δεν γίνεται αποδεκτή από τους εκπροσώπους κάποιου σχηματισμού ή μεμονωμένων τακτικών μελών,  τότε στη σχετική ανάρτηση στο τέλος καταγράφονται οι σχηματισμοί που την υποστηρίζουν, παραλείποντας απλά τους διαφωνούντες

 

9.9    Σε καταστάσεις όπου καθίσταται ανάγκη άμεσης λήψης απόφασης για ανακοίνωση ή δράση, πρωτοβουλία αναλαμβάνουν οι Γενικοί Σύμβουλοι της Σ.Α.Σ. ερχόμενοι σε άμεση συνεννόηση της πλειοψηφίας των μελών της Ολομέλειας για την λήψη απόφασης, συντονίζοντας τη γραμματεία υποστήριξης για τις απαιτούμενες ενέργειες.ΑΡΘΡΟ 10: Θητείες μελών – οργάνων10.1    Πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι υποψήφιοι της Σ.Α.Σ.  να ανανεώνονται, κατά την έννοια της συμμετοχής νέων συναδέλφων στα ψηφοδέλτια και μη συμμετοχής, στο μέτρο του δυνατού, των ήδη εκλεγμένων αντιπροσώπων ή μελών Δ.Σ. σε αυτά. Τα ανεξάρτητα σχήματα έχουν την αποκλειστική ευθύνη και δικαιοδοσία να καταρτίζουν τα ψηφοδέλτια τους κατά το δοκούν τηρώντας τις αρχές του άρθρου 5.

 

10.2    Οι  εκλεγμένοι εκπρόσωποι στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας  θα εναλλάσσονται κυκλικά σε αυτό.    Η σειρά της αντιπροσώπευσης θα γίνεται με βάση τη σειρά που εκλέχθηκαν. Ο ορισμός των υποψηφίων για το Γενικό Συμβούλιο θα γίνεται με βάση την διαδικασία απαρτίας και ψήφισης προτάσεων της Ολομέλειας όπως αναφέρεται στο άρθρο 9.

 

10.3    Σε περίπτωση  που κάποιος συνδυασμός ή μεμονωμένος εκπρόσωπος αποχωρήσει από τη ΣΑΣ κατά τη διάρκεια της θητείας του και έχει εκλεγεί ως Γενικός Σύμβουλος, τότε οφείλει να παραιτηθεί άμεσα. Με τον ίδιο τρόπο δεν είναι δυνατή συμμετοχή του στο Γενικό Συμβούλιο με τη διαδικασία της κυκλικότητας.

 

10.4    Η γραμματειακή υποστήριξη έχει τετράμηνη θητεία και μετά το πέρας αυτής με απόφαση της Ολομέλειας, μπορεί να παραταθεί η θητεία μερικών ή όλων των μελών της τρέχουσας σύνθεσης.

 

10.5    Όλα τα μέλη και τα όργανα της Σ.Α.Σ. διέπονται από την αρχή της ανακλητότητας που δεν συνιστά αποχώρηση από τη Σ.Α.Σ. αλλά παραχώρηση της θέσης που κατέχουν και του έργου που επιτελούν, εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι που αποφασίζει η Ολομέλεια με τις διαδικασίες του άρθρου 9.  Η ανακλητότητα, καθώς συνιστά κυρίως λόγους συμμόρφωσης επί του πλαισίου αρχών και συλλογικών αποφάσεων, δεν εφαρμόζεται καθολικά στο σώμα των οργάνων ή των σχηματισμών αλλά διακεκριμένα και εξαιρετικά περιορισμένα.ΑΡΘΡΟ 11: Πόροι

 

11.1    Όπου απαιτείται η συγκέντρωση χρηματικών διαθεσίμων για την υποστήριξη δράσεων η Ολομέλεια καθορίζει το ποσό, τον χρόνο συγκέντρωσης και διατήρησης και την διαχείριση αυτών.ΑΡΘΡΟ 12: Επικοινωνία – Συνεργασίες

 

12.1    Ο συνδυασμός της Σ.Α.Σ. οφείλει να είναι ανοιχτός, προσβάσιμος και να επιδιώκει τη διαρκή αλληλεπίδραση των μελών του και του κοινού. Γι αυτό και η σύγχρονη τεχνολογία αποτελεί προμετωπίδα και κυρίαρχο λειτουργικό εργαλείο της προοπτικής αυτής, ενώ εξοικονομεί και  χρόνο και έξοδα και η Ολομέλεια πρέπει να μεριμνά για την βελτίωση της ηλεκτρονικής οργάνωσής του και της γνωστικής αναβάθμισης των μελών του.

 

12.2.1    Για την δυνατότητα επίτευξης αμεσότητας, επικοινωνίας της ΣΑΣ με τους συναδέλφους στην επικράτεια αλλά και με το ευρύ κοινό ώστε να καταστεί γνωστό πως αφουγκράζεται, ενεργεί, προτείνει, ενημερώνει και αλληλεπιδρά με την κοινωνία και τα προβλήματά της αυτή η ομάδα εφοριακών υπαλλήλων, δημιουργήθηκε ανοικτή σελίδα στον κοινωνικό ιστότοπο Facebook (όλοι βλέπουν τα μέλη και τις αναρτήσεις τους), με την επωνυμία μας (Συνεργασία Ανεξαρτήτων Σχημάτων Εφοριακών) καθώς και το Φόρουμ Μελών στην επίσημη ιστοσελίδα της ΣΑΣ  (www.sas-eforiakon.gr).

    Για τα μέλη της Ολομέλειας και την δυνατότητα επικοινωνίας τους ανά την επικράτεια δημιουργήθηκε κλειστή σελίδα στον ίδιο κοινωνικό ιστότοπο (μόνο τα μέλη βλέπουν τη σελίδα και τις αναρτήσεις της).  

 

12.2.2    Στην ανοιχτή σελίδα στο Facebook, μέλος μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε (δεν απαιτείται να είναι μέλος ή φίλος της ΣΑΣ). Βασικό στοιχείο για την έγκριση είναι το προφίλ χρήστη να έχει ονοματεπώνυμο ή εφόσον είναι με ψευδώνυμο ή διακριτικό τίτλο να γνωστοποιήσει σε έναν εκ των διαχειριστών το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά του. Αν ένα προφίλ διαπιστωθεί από τους διαχειριστές ότι είναι εικονικό δεν θα χορηγείται έγκριση εισόδου ή εφόσον διαπιστωθεί εκ των υστέρων θα διαγράφεται αφού αποσταλεί μήνυμα στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

 

12.2.3    Η ανοιχτή σελίδα στο Facebook είναι χώρος παραγωγικής διαβούλευσης, ανταλλαγής απόψεων, προτάσεων, συναδελφικής αλληλεγγύης, διεπαφής φίλων και μελών. Ο καθένας μπορεί να αναρτά τις απόψεις του, τα σχόλιά του, τα ερωτήματα, τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις, τους συνδέσμους που θεωρεί σημαντικούς να μοιραστεί με την ομάδα, αρκεί να σέβεται τον αναγνώστη αποφεύγοντας τις βωμολοχίες, να μην προσβάλλει ή εξυβρίζει ή κατηγορεί άλλα μέλη ή δημόσια πρόσωπα, να μην αναρτά παράνομο ψηφιακό υλικό ή κατευθύνει σε συνδέσμους με παράνομο ή πορνογραφικό υλικό ή κερδοσκοπικές πλατφόρμες καθώς και να αποφεύγει έμμονες αναφορές που αγγίζουν τα όρια της προπαγάνδας, προσηλυτισμού αλλά και ρατσισμού. Αυτός ο «κώδικας δεοντολογίας» έχει αναφορά σε όλους τους δικτυακούς τόπους επικοινωνίας της ΣΑΣ.

 

12.2.4    Οι θέσεις της ΣΑΣ στην ανοιχτή ομάδα και στο φόρουμ της ιστοσελίδας αποτυπώνονται μόνο από τα λειτουργικά της όργανα (δηλ. με ανακοινώσεις – αποφάσεις της ολομέλειας). Κάθε μέλος της ΣΑΣ είναι υπεύθυνο για τις αναρτήσεις και τα σχόλιά του και δεν εκφράζει καθολικά της θέσεις της ΣΑΣ.

 

12.2.5    Στην ανοιχτή σελίδα της ΣΑΣ, στο φόρουμ και την ιστοσελίδα αποτελεί κοινή αρχή η μη διαγραφή αναρτήσεων και χρηστών. Εφόσον όμως εμπίπτουν στις δεοντολογικές αποκλίσεις της παρ. 12.2.3 θα αποστέλλεται προσωπικό μήνυμα από τους διαχειριστές να ανακαλέσουν ή να απολογηθούν. Σε μη συμμόρφωση του χρήστη με τις υποδείξεις των διαχειριστών, με απόφαση της γραμματειακής υποστήριξης, θα διενεργείται διαγραφή των επίμαχων αναρτήσεων ή ακόμη και του ίδιου του χρήστη.

 

12.2.6    Στην κλειστή σελίδα της ΣΑΣ στο Facebook μετέχουν τα μέλη των λειτουργικών οργάνων της ΣΑΣ (βλ. άρθρο 7).  Η κλειστή  αυτή ομάδα  διαβούλευσης έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη λειτουργία, την λήψη αποφάσεων και ανάληψη δράσεων για τη ΣΑΣ και για το λόγο αυτό η ενεργή συμμετοχή των μελών των λειτουργικών οργάνων της ΣΑΣ είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη. Όσα όμως τακτικά μέλη (ολομέλεια) δεν έχουν τεχνική δυνατότητα, γνώσεις ή δηλώσουν πρόσκαιρη ή διαρκή αδυναμία ανταπόκρισης σ αυτή την ευθύνη, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν με ποιο μέλος θα συνεργάζονται ώστε να είναι εφικτή η ενημέρωσή τους για τα θέματα που επιλαμβάνεται η ολομέλεια. Τα μέλη που θα τους αντιπροσωπεύουν ενημερωτικά, δεν θα εκφράζονται για λογαριασμό τους, ούτε θα ψηφίζουν αντί αυτών. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να μετέχουν στις ψηφοφορίες οι ίδιοι. Είτε μέσω των κλειστών ομάδων, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε τηλεφωνικά.

 

12.2.7    Τα μέλη που εντάσσονται ως Πυρήνες έχουν εξίσου αυξημένη υποχρέωση ενεργού συμμετοχής στις διαβουλεύσεις της ολομέλειας ακριβώς γιατί είναι εν δυνάμει υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Η αδράνεια του λογαριασμού τους είναι δυνατό να επισύρει απομάκρυνση από την ομάδα (με απόφαση της ολομέλειας) εφόσον δεν υπάρξει αποδεκτή αιτιολόγηση.

 

12.2.8    Ομοίως με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10.2.7, και τα μέλη της γραμματειακής υποστήριξης έχουν αυξημένη υποχρέωση συμμετοχής καθόσον αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χειριστούν τη θεματολογία που παράγεται.

 

12.2.9    Νέα μέλη στην κλειστή ομάδα θα εγγράφονται αυτοδίκαια τα νεοεκλεγέντα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ή νεοεκλεγέντες αντιπρόσωποι στην ΠΟΕ ΔΟΥ. Λοιποί συνάδελφοι θα εγγράφονται μόνο κατόπιν απόφασης των 3/5 της Ολομέλειας και μόνο εφόσον πρόκειται για άτομα με αυξημένη συμμετοχή στα κοινά, ή άτομα που μπορούν να λειτουργήσουν ως Πυρήνες σε περιοχές που δεν υπάρχουν εκλεγμένοι εκπρόσωποι της ΣΑΣ και που μπορούν να συνεισφέρουν στη λειτουργία της.

 

12.3    Ο συνδυασμός επιδιώκει την επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με άλλους συνδικαλιστικούς συνδυασμούς ή κοινωνικές οργανώσεις, όταν και όπου οι σκοποί και οι επιδιώξεις αυτών συμπίπτουν ή  αλληλεπικαλύπτονται, αλλά χωρίς παρεκκλίσεις από την αρχή της καθαρότητας των διμερών σχέσεων και των κοινά αποδεκτών αρχών της σύστασής του.

 

ΑΡΘΡΟ 13: Τροποποιήσεις - Μεταβατικές διατάξεις

 

13.1     Οποτεδήποτε η Ολομέλεια και με συμμετοχή τουλάχιστον των 4/5 των μελών της,  συγκαλείται και αποφασίζει για τροποποιήσεις επί των βασικών αρχών και μεταβατικές διατάξεις επί του κανονισμού λειτουργίας της, με τη σύμφωνη γνώμη των 3/5 των μελών της.Ελλάδα 01-03-2013

 

Τα μέλη της ΣΑΣ:

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΑΤ.ΚΡΗΤΗΣ

            ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΔΡΑΜΑΣ

Δημιουργία ιστοσελίδας: Άγγελος Ν., Τεχνικός Πληροφορικής Δ.Ο.Υ.