Εκτύπωση

Υπερωριακή εργασία στο δημόσιο: όροι και προϋποθέσεις

Posted in Αναδημοσιεύσεις

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Η υπερωριακη εργασία είναι υποχρεωτική;Με τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την καθιέρωση της υποχρεωτικής υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων ΟΤΑ και όχι μόνο, κατά τη διάρκεια αργιών, Κυριακών κλπ ασχολείται σήμερα η αυτοδιοίκηση gr. Αφορμή σχετική ερώτηση υπαλλήλου καθαριότητας του δήμου Κυκλάδων.

Η εμπεριστατωμένη απάντηση δίνεται από τη συνεργάτη της αυτοδιοίκησης gr, γνωστή δικηγορική εταιρεία «Τάσος Πετρόπουλος και Συνεργάτες», που εξειδικεύεται σε εργασιακά θέματα δημοσίων υπαλλήλων και ειδικότερα υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA).

 

Ερώτημα: 
Είμαι υπάλληλος καθαριότητας στο δήμο των Κυκλάδων και θέλω να ενημερωθώ αν είμαι υποχρεωμένος να δουλέψω υπερωρίες σε αργίες και Κυριακές βάσει του ν. 3584/2007. Αν υπάρχει η δυνατότητα, θα ήθελα να μου πείτε αν θα έχω κυρώσεις γι’ αυτό και τι ακριβώς δικαιούμαι σαν υπερωρία αν εργαστώ Σάββατο ή Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ.

Απάντηση: 
Βάσει του άρθρου 48 παρ.3 του ν. 3584/2007, η καθιέρωση εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο των υπαλλήλων ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών καθώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

Εφαρμογή εν προκειμένω έχουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 3205/2003 (Μισθολογικά λειτουργών, υπαλλήλων δημοσίου, Ν.Π.δ.δ. – Ο.Τ.Α. κ.λπ.), το άρθρο 16 του οποίου προβλέπει ότι «η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του δημοσίου, των Ν.Π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. επιτρέπεται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών». Η συνδρομή των προϋποθέσεων που δικαιολογούν την παροχή εργασίας πέρα από τις νόμιμες (και όχι τις προβλεπόμενες με ατομική ή συλλογική σύμβαση εργασίας) ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων διαπιστώνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου βάσει σαφών και συγκεκριμένων στοιχείων που δικαιολογούν την ανάγκη παροχής υπερωριακής εργασίας. Σε κάθε περίπτωση η υπερωριακή απασχόληση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ώρες για κάθε υπάλληλο ανά μήνα.

Η απασχόληση του μόνιμου προσωπικού Ο.Τ.Α. κατά τις Κυριακές και αργίες επιτρέπεται μόνο για το προσωπικό των υπηρεσιών που λειτουργούν βάσει νόμου σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα (άρθρο 16 παρ. 1 ν. 3205/2003). Εικοσιτετράωρη λειτουργία όλες τις ημέρες του μήνα προβλέπει ο νόμος για τη δημοτική Αστυνομία (άρθρο 15 παρ.8 π.δ. 23/2002) , ενώ μπορεί να καθιερωθεί και για άλλες υπηρεσίες των ΟΤΑ (καθαριότητα, φύλαξη, συντήρηση οδών κ.λπ.), με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007.

Η εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες μπορεί να παρέχεται είτε προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’ υπέρβαση αυτής. Στην δεύτερη περίπτωση ο χρόνος απασχόλησης του υπαλλήλου κατά τις Κυριακές και αργίες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εργασίας κατά περίπτωση το μήνα.

Η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες γίνεται στην αρχή κάθε χρόνου με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου, η οποία αναρτάται στο κατάστημα του οικείου ΟΤΑ και δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ πέραν του μηνός από την ημέρα δημοσίευσης της.

Επομένως, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις και τηρηθεί η προβλεπόμενη στο ν. 3205/2003 διαδικασία, ο υπάλληλος οφείλει να παράσχει την εργασία του στο πλαίσιο της γενικότερης υποχρέωσης του να εκτελεί τα ανατεθειμένα σ’ αυτόν καθήκοντα ανάλογα με τον κλάδο του. Εξάλλου, το άρθρο 36 του ν. 3584/2007 ρητά προβλέπει ότι «ο υπάλληλος οφείλει να εργάζεται ανελλιπώς κατά τον καθορισμένο χρόνο και πέραν αυτού ή και σε μη εργάσιμες ημέρες, εφόσον εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτούν».

Η ωριαία αμοιβή της απασχόλησης κατά τις Κυριακές και αργίες καθορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (στοιχεία γ, ε και στ) και είναι ίση: 
 Με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 25%, για πέραν της υποχρεωτικής ημερήσια ή νυχτερινή εργασία, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες από την 6η πρωινή ώρα έως την 22η ώρα (6.00 – 22.00). 
 Με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 30%, για πέραν της υποχρεωτικής ημερήσια ή νυχτερινή εργασία, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή (22.00 – 6.00). 
 Με το 60% του ωρομισθίου, για εργασία νυχτερινή ή ημερήσια που παρέχεται τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες για τη συμπλήρωση της εβδομαδιαίας εργασίας. 
Και στις τρεις ανωτέρω περιπτώσεις η ωριαία αμοιβή του προσωπικού των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 12ωρη ή 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 15%.

Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α., το οποίο δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3205/2003, επιτρέπεται για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών. Οι ώρες απασχόλησης καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζουν οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας (άρθρα 176 και 216 ν. 3584/2007).

Για την εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία προσαυξήσεις. Για την παροχή της ανωτέρω εργασίας αποφασίζει το αρμόδιο για τον διορισμό όργανο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άδεια από άλλη αρχή.

Σε όσους υπαλλήλους απασχοληθούν την Κυριακή πάνω από πέντε (5) ώρες, χορηγείται υποχρεωτικά άδεια αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, που αρχίζει από την Κυριακή κατά την οποία απασχολήθηκαν (άρθρο 10 παρ. 1 βδ 748/66).

Εάν όμως η απασχόληση κατά την Κυριακή είναι ίση ή μικρότερη των πέντε (5) ωρών, η αναπληρωματική ανάπαυση για ισάριθμες ώρες σε άλλη ημέρα της εβδομάδας είναι προαιρετική για τον μισθωτό.

Σε όσους απασχολούνται (νόμιμα ή παράνομα) κατά τις Κυριακές ή αργίες, οφείλεται προσαύξηση 75% επί του ημερομισθίου ή του 1/25 του μηνιαίου μισθού. Επιπλέον, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται, εκτός της προσαύξησης, και το ημερομίσθιο της Κυριακής ή της αργίας, ανεξαρτήτως της ανάπαυσης τους ή όχι σε άλλη εργάσιμη ημέρα.

http://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/iperoriaki-ergasia-sto-dimosio-oroi-kai-proipotheseis/

Comments Disclaimer - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

  • Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο στις ενότητες "Αναδημοσιεύσεις" και "Απόψεις". Για σχολιασμό σε άρθρα των άλλων ενοτήτων μπορεί να δημιουργηθεί από εγγεγραμμένους χρήστες νέο άρθρο στις "απόψεις".
  • Σχόλια που περιέχουν σύνδεσμο σε άλλες σελίδες θα εγκρίνονται από τους διαχειριστές της σελίδας πριν εμφανιστούν
  • Δημοσιεύσεις παλιότερες από 30 μέρες δεν θα μπορούν να σχολιαστούν.
  • Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή προσωπικά. H sas-eforiakon.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της.  Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η sas-eforiakon.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.
  • Για αναφορές σχολίων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές της σελίδας ή την Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων