Εκτύπωση

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας : Αλλαγές στις διαδικασίες κινητικότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

Posted in Αναδημοσιεύσεις

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας : Αλλαγές στις διαδικασίες κινητικότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Πρόληψη και τη Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικώνκαι της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης - πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση - πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.», τροποποιούνται - συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4440/2016 (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας - ΕΣΚ) όσον αφορά στις σχετικές διαδικασίες κινητικότητας των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα.

Ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:

Δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση Οργανισμών για τη συμμετοχή φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο ΕΣΚ, εφόσον βεβαιώνεται ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες για τη λειτουργία του καλύπτονται από τις υφιστάμενες οργανικές διατάξεις.

α. Ορίζεται ότι σε περίπτωση που ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει, εντός της μνημονευόμενης προθεσμίας, την πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο ΕΣΚ (άρθρο 4 του ν.4440/2016), τεκμαίρεται ότι αυτές πληρούνται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Τίθεται ανώτατο όριο φορέων, για τις θέσεις των οποίων οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση προτίμησης, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986.
γ. Επανακαθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων από την υπηρεσία υποδοχής, στις περιπτώσεις που η προκηρυσσόμενη θέση αφορά κλάδο ή ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ κατηγοριών, καθώς και κλάδο ή ειδικότητα των ΔΕ ή ΥΕ κατηγοριών.
δ. Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας και σε περίπτωση που ο υποψήφιος, εντός της οριζόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, παραιτείται ή δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων, η υπηρεσία του φορέα υποδοχής ενημερώνει αμελλητί το αρμόδιο τριμελές όργανο για την υπόδειξη του επικρατέστερου επιλαχόντα.
Προβλέπεται η δυνατότητα ανάκλησης των πράξεων μετάταξης ή απόσπασης μόνο για λόγους που αφορούν στη μη συνδρομή των μνημονευόμενων προϋποθέσεατν συμμετοχής στο ΕΣΚ.
ε. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, διαδικασίες αξιολόγησης υποψηφίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

α. Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης, μέχρι τις 31-12-2018 (λήγουν στις 15-4-2018) των αποσπάσεων, για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση του υπαλλήλου ή είχε εκδοθεί ανακοίνωση - πρόσκληση μέχρι και τις 31-7-2017 (άρθρο 18 παρ. 4 του ν.4440/2016). κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
β. Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα μετάταξης των, κατά τα ανωτέρω, αποσπασμένων υπαλλήλων, στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, σύμφωνα με την ειδικότερα αναφερόμενη διαδικασία και χωρίς να απαιτείται η έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση του κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και εάν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές.
γ. Για τις διενεργούμενες, κατά τα ανωτέρω, αποσπάσεις και μετατάξεις, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4440/2016, σχετικά με τον τρόπο κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας των αποσπώμενων και μετατασσόμενων υπαλλήλων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται η επιτάχυνση των διαδικασιών κινητικότητας υπαλλήλων του δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) του ν. 4440/2016 (Α' 224). Παράλληλα εισάγονται ρυθμίσεις που αποσαφηνίζουν ορισμένα ζητήματα σχετικά με την εξέλιξη και ολοκλήρωση των εν λόγω διαδικασιών. Ειδικότερα:

Επί του άρθρου....

Με τη διάταξη του άρθρου... διευρύνονται οι δυνατότητες ένταξης φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο ΕΣΚ. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι δεν απαιτείται η συνδρομή της προϋπόθεσης της προηγούμενης έκδοσης οργανισμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (Α' 224), εφόσον με αιτιολογημένη έκθεση του οικείου φορέα, η οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό, βεβαιώνεται ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες για τη λειτουργία του καλύπτονται από τις υφιστάμενες οργανικές διατάξεις

Επί του άρθρου....

Με την παρ.1, για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων από τα τριμελή όργανα του άρθρου 7 του ν.4440/2016, προβλέπεται τεκμήριο ότι οι προϋποθέσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 πληρούνται εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει την πλήρωσή τους. Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά προσόντα που αναφέρονται από τον υποψήφιο στην αίτησή του.

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για τις θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ' ανώτατο όριο. Επιπλέον, η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

Με τις παρ. 3 και 4, καθορίζονται σαφέστερες προθεσμίες για την εξέλιξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάταξης και απόσπασης υπαλλήλων μέσω του ΕΣΚ, συγχρόνως δε, με γνώμονα την ταχύτητα, τη μείωση των γραφειοκρατικών υστερήσεων, αλλά και την ισόρροπη κατανομή της ευθύνης στην προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών μεταξύ υπηρεσιών και υποψηφίων υπαλλήλων, καθορίζονται
συγκεκριμένα στάδια υποβολής καθώς και περιοριστικοί λόγοι ανάκλησης μετά την έκδοση των οικείων πράξεων.

Επί του άρθρου....

Με τις διατάξεις του άρθρου..., εξασφαλίζεται η αδιατάρακτη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και μετάπτωση στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), με την πρόβλεψη δυνατότητας παράτασης των αποσπάσεων υπαλλήλων που λήγουν στις 15.4.2018 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016. Επιπλέον, στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την ομαλότερη εφαρμογή του συστήματος στα πρώτα στάδια της λειτουργίας του, προβλέπεται δυνατότητα μετάταξης των υπαλλήλων αυτών στους οικείους φορείς στους οποίους υπηρετούν, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 2.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

«Άρθρο....

Η προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης οργανισμών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (Α' 224), για τη συμμετοχή φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), δεν απαιτείται, εφόσον με αιτιολογημένη έκθεση του οικείου φορέα, η οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό, βεβαιώνεται ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες για τη λειτουργία του καλύπτονται από τις υφιστάμενες οργανικές διατάξεις»

Άρθρο....

1. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν.4440/2016 (Α' 224) προστίθεται παρ. 5, ως εξής:
«5. Σε περίπτωση που, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος, οι προϋποθέσεις αυτές τεκμαίρεται ότι πληρούνται. Ειδικά για την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων των υποψηφίων σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα τριμελή όργανα του άρθρου 7 του παρόντος λαμβάνουν υπόψη τα αναφερόμενα στην αίτηση του υποψηφίου.»

2. Στο τέλος του α' εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.4440/2016 προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για τις θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ' ανώτατο όριο. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις».

3. Τα β' και γ' εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση αφορά κλάδο ή ειδικότητα των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, το αρμόδιο τριμελές όργανο της παρ. 1 του παρόντος καλεί τους τρεις (3) επικρατέστερους για τη θέση υποψηφίους σε συνέντευξη εντός πέντε (5) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 5 του άρθρου 4 του παρόντος. Σε περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση αφορά κλάδο ή ειδικότητα των κατηγοριών ΔΕ ή ΥΕ, το αρμόδιο τριμελές όργανο της παρ. 1 του παρόντος, εφόσον κρίνει αναγκαίο, δύναται να καλέσει τους τρεις (3) επικρατέστερους για τη θέση υποψηφίους σε συνέντευξη εντός πέντε (5) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 5 του άρθρου 4 του παρόντος, άλλως συντάσσει αμελλητί το πρακτικό επιλογής του επομένου εδαφίου.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης η υπηρεσία υποδοχής ενημερώνει εντός τριών (3) ημερών τον επιλεγέντα υπάλληλο, καθώς και την υπηρεσία προέλευσής του, καλώντας τους να υποβάλλουν τα αναγκαία δικαιολογητικά για την έκδοση της πράξης μετάταξης ή απόσπασης, εφόσον αυτά δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας. Σε περίπτωση που εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανωτέρω ενημέρωση ο υποψήφιος παραιτείται ή δεν προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών του προσόντων ή η υπηρεσία προέλευσης προσκομίσει δικαιολογητικά, από τα οποία βεβαιώνεται η μη πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος για τον επιλεγέντα, η υπηρεσία του φορέα υποδοχής ενημερώνει αμελλητί το τριμελές όργανο του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 για την υπόδειξη του επικρατέστερου επιλαχόντα σύμφωνα με το πρακτικό επιλογής της προηγούμενης παραγράφου. Κατόπιν, η πράξη μετάταξης ή απόσπασης εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής εντός των οριζόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 προθεσμιών και κοινοποιείται αμέσως στην υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και στον ίδιο, ο οποίος υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ως άνω κοινοποίηση. Σε περίπτωση απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου από ΚΕΠ η προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας είναι δύο (2) μήνες από την κοινοποίηση, διάστημα εντός του οποίου ο οικείος Δήμαρχος μεριμνά για την κάλυψη της κενωθείσας θέσης, προκειμένου να μην μειωθεί ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων. Πράξεις μετάταξης ή απόσπασης που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο ανακαλούνται μετά την έκδοσή τους μόνο για λόγους που αφορούν τη μη συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4.»

5. Οι διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαδικασίες αξιολόγησης υποψηφίων για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η πρώτη συνεδρίαση του αρμόδιου τριμελούς οργάνου του άρθρου 7 του ν.4440/2016. Ειδικά για την ολοκλήρωση του Α' Κύκλου Κινητικότητας, η προθεσμία της παρ. 1 για τους φορείς προέλευσης ξεκινά από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

«Άρθρο...

1. Αποσπάσεις υπαλλήλων που λήγουν στις 15.4.2018 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, δύνανται να παρατείνονται έως και 31.12.2018, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου και απόφασης του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής, χωρίς να απαιτείται γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

2. Υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 δύνανται να μεταταχθούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι κατόπιν αίτησής τους που υποβάλλεται στον φορέα υποδοχής εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για τη μετάταξη εκδίδεται απόφαση των αρμοδίων για το διορισμό οργάνων, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα υποδοχής, εφόσον υφίσταται, χωρίς να απαιτείται η έκδοση εγκριτικής απόφασης της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και αν δεν υπάρχει με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Σε περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης.

3. Η κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των αποσπάσεων και μετατάξεων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4440/2016»

Taxheaven Newsroom
Πηγή : www.taxheaven.gr

Comments Disclaimer - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ

  • Ο σχολιασμός επιτρέπεται μόνο στις ενότητες "Αναδημοσιεύσεις" και "Απόψεις". Για σχολιασμό σε άρθρα των άλλων ενοτήτων μπορεί να δημιουργηθεί από εγγεγραμμένους χρήστες νέο άρθρο στις "απόψεις".
  • Σχόλια που περιέχουν σύνδεσμο σε άλλες σελίδες θα εγκρίνονται από τους διαχειριστές της σελίδας πριν εμφανιστούν
  • Δημοσιεύσεις παλιότερες από 30 μέρες δεν θα μπορούν να σχολιαστούν.
  • Τα σχόλια εκπροσωπούν κάθε σχολιαστή προσωπικά. H sas-eforiakon.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σχόλια που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της.  Στα πλαίσια προστασίας των επισκεπτών της, η sas-eforiakon.gr θα διαγράφει σχόλια που είναι απειλητικά, προσβλητικά, επιζήμια, δυσφημιστικά, χυδαία, βίαια, υβριστικά ή ρατσιστικά.
  • Για αναφορές σχολίων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές της σελίδας ή την Συνεργασία Ανεξάρτητων Σχημάτων