Εκτύπωση

Παραλαβή Προτεραιοποιημένων Υποθέσεων Ελέγχου Έτους 2018

Posted in Ανακοινώσεις ΠΟΕ ΔΟΥ

Logo POE DOY new

Αθήνα 16.5.2018
Αρ. Πρωτ.: 1328

ΠΡΟΣ : ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΚΟΙΝ: ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΟΕ-ΔΟΥ

 Θέμα: «Παραλαβή Προτεραιοποιημένων Υποθέσεων Ελέγχου Έτους 2018»

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι

Όσοι και όσες υπηρετείτε στα τμήματα ελέγχου θα κληθείτε να
παραλάβετε και να υπογράψετε την κατάσταση με τις
προτεραιοποιημένες υποθέσεις προς έλεγχο για το 2018.
Επειδή η προτεραιοποίηση των υποθέσεων για το έτος 2018,σε
αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4174/2013, δεν έχει
κοινοποιηθεί έως σήμερα, 4,5 μήνες από την αρχή του έτους, στους
ελεγκτές.

Επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις οι υποθέσεις της τελευταίας
πενταετίας υπολείπονται κατά πολύ από το όριο του 70% που τέθηκε με
τις διατάξεις της παραγράφου 2 α του άρθρου 26 του ν. 4174/2013.
Επειδή από την επικείμενη προτεραιοποίηση υποθέσεων
προκύπτει τεράστιος όγκος ανά ελεγκτή, οι οποίες ξεπερνούν τις 20, και
είναι ανθρωπίνως αδύνατο να ολοκληρωθούν, λαμβάνοντας υπόψη
ακόμα και το Εγχειρίδιο Επιλεγμένων Λειτουργικών Διαδικασιών
Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, την παράγραφο 5 της υπ ́ αριθμ. ΔΕΛ Α 1045566 ΕΞ
2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα
διενεργηθούν κατά το έτος 2018 και την κοινή πείρα.
Επειδή δεν έχει τροποποιηθεί έως σήμερα το πλαίσιο της ποινικής,
αστικής και πειθαρχικής ευθύνης και της νομικής προστασίας, των
υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΔΟΥ λαμβάνοντας υπόψη όλα τα
παραπάνω αποφάσισε να καλέσει τους ελεγκτές να διατυπώσουν
εγγράφως την αντίθετη γνώμη για απαλλαγή από την ευθύνη σύμφωνα
με το άρθρο 25 παρ. 4 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας),

αναγράφοντας κατά την παραλαβή του εγγράφου/πίνακα
προτεραιοποιημένων υποθέσεων ελέγχου και στη θέση της υπογραφής
τους το ακόλουθο κείμενο :

«Παραλαμβάνω την κατάσταση προτεραιοποιημένων υποθέσεων ελέγχου
με την επιφύλαξη της διεκπεραίωσής τους στις προβλεπόμενες
προθεσμίες, δηλώνοντας ρητά την αντίθετή μου γνώμη, σύμφωνα με το
άρθρο 25 παρ. 4 του 3528/2007 ως προς :
α) το μεγάλο αριθμό των προτεραιοποιημένων υποθέσεων προς έλεγχο.
β)το μεγάλο αριθμό των προτεραιοποιημένων παραγραφόμενων
υποθέσεων ελέγχου.
γ) το χρόνο παράδοσης των προτεραιοποιημένων υποθέσεων προς
έλεγχο.
δ)την αναλογία παλαιών με νέων υποθέσεων ανά ελεγκτή σύμφωνα με το
άρθρο 26 του ν. 4174/2013.
και εν γένει την μη ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων,
που καθιστούν αδύνατη την διεκπεραίωση όλων των ανατιθέμενων
προτεραιοποιημένων υποθέσεων ελέγχου εντός των προβλεπόμενων
προθεσμιών».

Το παρόν κείμενο θα πρέπει να αναγραφεί και στα δύο αντίγραφα. (1.
Για την υπηρεσία και 2. Για τον ελεγκτή βεβαίωσης).

Ο κάθε ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιήσει όποια εκ των ανωτέρω (α-β-
γ-δ) ταιριάζουν στην περίπτωσή του.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ

 

O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.