Εκτύπωση

Α.Α.Δ.Ε. - Τροποποίηση απόφασης σχετικά με τις ενστάσεις υπαλλήλων για τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. φύλλου 2105/08.06.2018 τεύχος Β'), η υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1083415 ΕΞ 2018 απόφαση της Α.Α.Δ.Ε. περί "Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/24.11.2017 (Β ́4162) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και άρθρο 38, παράγραφος 5, του Ν.4389/2016 (Α ́94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας».

Σύμφωνα με αυτήν δίνεται στους υπάλληλους προθεσμία για την υποβολή ενστάσεως ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επάρκειας, δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (08.06.2018) ή δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον υπάλληλο.

Μπορείτε να δείτε τις προαναφερθείσες αποφάσεις στους συνδέσμους που παρατίθενται παρακάτω :

Δείτε εδώ την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1083415 ΕΞ 2018 απόφαση της Α.Α.Δ.Ε..

Δείτε εδώ το Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύτηκε η παραπάνω απόφαση της Α.Α.Δ.Ε. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε εδώ την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017 αρχική απόφαση της Α.Α.Δ.Ε..