Εκτύπωση

Απόψεις της ΣΑΣ για μισθολόγιο και διευρυμένο ωράριο

Logo SAS Facebook

 

Να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι

24 Νοεμβρίου 2020

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Απαιτούμε άμεση απόσυρση της πρότασης για το Μισθολόγιο που έχει τεθεί προς διαβούλευση.

Κατ’ αρχάς, η χρονική στιγμή που επιλέγεται για να κατατεθεί το σχέδιο νόμου αφήνει έκθετη την ίδια τη Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. στα μάτια της κοινωνίας. Θεωρούμε ανήθικο να συζητάμε για το μισθολογικό μας μέλλον σε μία περίοδο που οι υγειονομικοί εργάζονται απλήρωτοι κάτω από ιδιαίτερα επιβαρυ­μένες συνθήκες, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία ασφυκτιά και αγωνίζεται για την ίδια της τη συνοχή.

Ως ευσυνείδητοι εργαζόμενοι πρωταρχικό μας μέλημα είναι να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας, ώστε να ορθοποδήσει η χώρα όσο το δυνατόν καλύτερα και συντομότερα. Η πρόθεση αυτή αποσκοπεί στην αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων μας και όχι στο να εξαντληθούμε ως εργαζόμενοι για να καλύψουμε τα λάθη της διοίκησης.

Επιπλέον, η αιφνιδιαστική κατάθεση του σχεδίου νόμου και η άρνηση ουσιαστικού διαλόγου δεν μπορεί να βρει σύμφωνους τους εργαζομένους σε ένα τόσο κομβικό θέμα. Σε περίοδο καραντίνας, λειτουργίας των υπηρεσιών μόνο με το αναγκαίο προσωπικό, με ειδικές άδειες υπαλλήλων, χωρίς τη δυνατότητα γενικών συνελεύσεων των συλλόγων, δεν μπορούν να υπάρξουν οι προϋποθέσεις αυτές ώστε να εξεταστεί μία τέτοια πρόταση διεξοδικά και εμπεριστατωμένα. Ζητάμε, λοιπόν, να δοθεί χρόνος ώστε να ξεκινήσουν συζητήσεις ανάμεσα στους εργαζομένους και την Διοίκηση, να κατατεθούν και οι δικές μας επεξεργασμένες προτάσεις και με σταθερά και μεθοδικά βήματα να καταλήξουμε σε μια κοινή πρόταση σχεδίου νόμου. Πιστεύουμε ότι ίσως θα μπορούσαν  να προκύψουν θετικά σημεία αν υπήρχε ουσιαστικός διάλογος, πάντως δεν είναι προς όφελος κανενός ένα τέτοιο κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Ωστόσο, είναι απολύτως απαραίτητες περαιτέρω διευκρινίσεις και προσαρμογές η απουσία των οποίων μπορούν να οδηγήσει τη συζήτηση σε αδιέξοδο.

Περαιτέρω, το σχέδιο νόμου που αναρτήθηκε στην διαβούλευση δύσκολα μπορεί χαρακτηριστεί “ειδικό” μισθολόγιο, παρόλο που αφορά τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε.. Και αυτό γιατί δεν καθορίζεται με σαφήνεια και εξειδικευμένα ποιες θα είναι οι τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων και με ποιον τρόπο θα κατανεμηθούν. Αντιθέτως, επικυρώνει και νομιμοποιεί τις υπερεξουσίες που χορηγήθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση στον Διοικητή (με τον ιδρυτικό νόμο της Α.Α.Δ.Ε.) βάσει των οποίων δύναται να μεταβάλει κατά βούληση τα μεγέθη των αποδοχών, τα κριτήρια χορήγησης τους και τη βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Σε αυτό αποσκοπεί και η εκβιαστική επιβολή της ισχύουσας κανονιστικής για την αξιολόγηση, η αποδοχή της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της ειδικής αμοιβής - μια κανονιστική εγκύκλιο που εξέδωσε η ίδια η διοίκηση αλλά δεν εφαρμόζει! (άρθρα 4-8).

Εξίσου σημαντικό με το σχέδιο νόμου, στέκεται το ζήτημα της αξιολόγησης που έχει κομβικό ρόλο σε πολλά άρθρα του.Θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς πώς είναι δυνατό να επηρεάζει το μισθό μία αξιολόγηση που γίνεται από προϊσταμένους που δεν έχουν αξιολογηθεί, που βασίζεται σε αδιαφανείς και πολλές φορές ανέφικτους στόχους, που η στοχοθεσία δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μονάδας. Όταν, μάλιστα, καθορίζονται ποσοτικοί και όχι ποιοτικοί στόχοι, στους οποίους δεν αντικατοπτρίζεται ο βαθμός φορολογικής συμμόρφωσης που επιτυγχάνεται, η διεύρυνση φορολογητέας ύλης, η πάταξη της υψηλής φοροδιαφυγής, ο βαθμός εξυπηρέτησης του κοινού, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Αυτό έχει ως επακόλουθο έναν ατομικό μισθό αναλόγως του “βαθμού” και επομένως το κυνήγι του στόχου με κάθε τρόπο, την εξάλειψη της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της συναδελφικότητας.

Πέραν αυτών, στο σχέδιο νόμου υπάρχουν πολλά κενά και αδυναμίες, μάλιστα πλήθος σχολίων βλέπουμε στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης, και από μέλη της ΣΑΣ αλλά και πλήθος άλλων συναδέλφων, τα οποία αμφιβάλλουμε αν θα τεθούν καν υπ’ όψιν.

- Η προσωπική διαφορά αντικαθίσταται από την ειδική αμοιβή βάσει των Β.Θ.Ε., που ορίζεται ότι είναι δε­κα­τρείς (13), χωρίς όμως να προσδιορίζεται το ύψος και ο τρόπος κατάταξης των υπαλλήλων σε αυτούς.

- Η μισθολογική ωρίμανση δεν είναι ξεκάθαρο εάν θα επηρεάζει το ύψος της νέας προσωπικής διαφοράς. Θα πρέπει πρώτα η τωρινή προσωπική διαφορά να ενσωματωθεί στο βασικό μας μισθό και στην συνέχεια να καθιερωθεί αμοιβή ανάλογα με τη θέση μας.

- Καθιερώνεται μειωμένος μισθός για τους δόκιμους υπαλλήλους, δηλαδή οι νέοι υπάλληλοι τιμωρούνται που επέλεξαν να εργαστούν στην Α.Α.Δ.Ε. και ενώ δεν τους έχει χορηγηθεί η προσωπική διαφορά λαμ­βά­νουν κουτσουρεμένες τακτικές αποδοχές. Πολλώ δε μάλλον που με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η διάκριση μεταξύ παλιών/νέων, που ακυρώνει την συνταγματική επιταγή για «ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία»

- Θεσπίζεται υπερωριακή αμοιβή δυσανάλογα μεγαλύτερη (έως και 10πλάσια!) για όσους συμμετέχουν στις επιτροπές δημοσίων συμβάσεων σε σύγκριση με αυτή των εργαζομένων που συμμετέχουν σε συνεργεία προληπτικών ελέγχων.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Η εγκύκλιος για τη διεύρυνση του ωραρίου στις Δ.Ο.Υ. πρέπει να αποσυρθεί άμεσα. Εκτός του γεγονότος ότι είναι ανεφάρμοστη είναι και έκνομη καθώς παραβαίνει τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό εργαζόμενων στην ίδια υπηρεσία. Επιπλέον, δεν λαμβάνει υπ’ όψιν την μείωση του διαθέσιμου προσωπικού στις υπηρεσίες (λόγω των ειδικών αδειών), τα τεχνικά προβλήματα που δημιουργούνται από αυτή αλλά και τις οικογενειακές και άλλες ανάγκες των εργαζομένων.

Εφόσον το ζητούμενο είναι να μειωθεί η προσέλευση του κοινού στις υπηρεσίες μας (με την ικανοποίηση μόνο των επειγουσών περιπτώσεων) θα έπρεπε αντί της διεύρυνσης του ωραρίου να γίνουν άμεσες ενέργειες για τη μέγιστη δυνατή παροχή εξ αποστάσεως εργασία εντός του κανονικού ωραρίου. Δεν είναι αργά, ακόμα και τώρα, να διασφαλιστούν οι συνθήκες για ασφαλή και αποτελεσματική εξ αποστάσεως εργασία εφόσον αναμένεται οι έκτακτες συνθήκες να διαρκέσουν πολύ καιρό ακόμα.

Εξαρχής, (βλ. προτάσεις της ΣΑΣ για την Φορολογική Διοίκηση του 2015 (επισυνάπτεται)) ήταν μέσα στα αιτήματά μας η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών, ώστε να μειωθεί η φυσική επαφή με το κοινό. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να προβεί η Διοίκηση στις κατάλληλες ενέργειες όπως η προμήθεια του απαραίτητου τεχνο­λογικού εξοπλισμού και η υποστήριξη κεντρικά ενός συστήματος εξυπηρέτησης με ηλεκτρονικά ρα­ντε­βού. Επιπλέον, η καθιέρωση διαδικασιών όπως η εξυπηρέτηση κοινού με εκτροπή κλήσης, ο διακα­νονισμός προγραμματισμένων συναντήσεων, η επικουρία του διοικητικού προσωπικού που παρέχει αυτοπρόσωπη εργασία, η παροχή περισσότερων αδειών για χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής κ.α.

Και ενώ, έστω και σε μικρή έκταση, δόθηκε η δυνατότητα για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας (με χρήση της τεχνολογίας vpn) ωστόσο ζητήθηκε από τους υπαλλήλους να υπογράψουν ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης και να αναλάβουν αποκλειστικά αυτοί την ευθύνη για κάθε πιθανό πρόβλημα ή ζήτημα ασφάλειας που μπορεί να ανακύψει, κάτι που έπρεπε να διασφαλιστεί από την Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε.. Επιπλέον οι συστηματικές αστοχίες της Διοίκησης, δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα επιλύουν (πως με τη συγχώνευση υπηρεσιών και την επακόλουθη δημιουργία συνωστισμού εντός γραφείων) μας κάνει δύσπιστους για το εάν με τη λήξη των περιοριστικών μέτρων το ωράριο δεν θα παραμείνει διευρυμένο για να καλύψει άλλες αδυναμίες, λάθη ή σκοπιμότητες απορυθμίζοντας εν τέλει τις εργασιακές σχέσεις στην Α.Α.Δ.Ε..

Τέλος, είναι επιτακτική ανάγκη να παραταθούν όλες οι προθεσμίες που λήγουν εντός του έτους. Το σημαντικότερο είναι να γίνει σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι για τυχόν παραγραφές υποθέσεων δεν ευθύνονται οι συνάδελφοι οι οποίοι ανέκαθεν και ειδικότερα υπό τις παρούσες συνθήκες υπερβαίνουν τον εαυτό τους.

Καλούμε την Ομοσπονδία να προσβάλλει την καταφανέστατη αντισυνταγματικότητα του νομοσχεδίου, να απαιτήσει με κάθε τρόπο την μετάθεση του χρόνου συζήτησής του, μεριμνώντας παράλληλα για τη διεξαγωγή ενός ειλικρινούς και εποικοδομητικού διαλόγου που θα οδηγήσει σε αμοιβαία συμφωνία.

Καλούμε τους συναδέλφους να συνεχίζουν να εργάζονται με αυταπάρνηση, διατηρώντας όμως την αδιαπραγμάτευτη αξιοπρέπειά τους. Σεβόμαστε και τηρούμε τους υγειονομικούς κανονισμούς χωρίς ωστόσο να θυσιάσουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα, για τα οποία όλοι μαζί θα παλέψουμε μετερχόμενοι κάθε δίκαιου μέσου.

Το πολύπαθο συνδικαλιστικό κίνημα, εγκλωβισμένο σε κομματικές επιταγές βρίσκεται σε περίοδο παράτασης. Επομένως έχουν κάθε δικαίωμα οι συνάδελφοι από την βάση να δώσουν το στίγμα τους σήμερα, σε μία ουσιαστική πάλη. Καλούμε τις παρατάξεις, τα συντονιστικά των νέων συναδέλφων, τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους, να συνεργαστούν ώστε να βρεθεί ένας κοινός τόπος δράσεων με σκοπό να γίνει ουσιαστικό άνοιγμα προς την κοινωνία αγγίζοντας τα προβλήματα τους από φορολογική βάση, να γίνουν προτάσεις για με γνώμονα τον επαγγελματισμό του κλάδου, να ασκηθεί πίεση που να πιέζει τον εργοδότη και να μην τον αφήνει ανεξέλεγκτο.

Άμεσες ενέργειες για μόνιμη κινητοποίηση έξω από το υπουργείο με καθημερινή παρουσία 4-5 ατόμων σε βάση εναλλαγών για μία ώρα κάθε ημέρα, με πανώ και μηνύματα που αναδεικνύουν όλα τα παραπάνω.

Διερεύνηση μέσων που θα ενημερώνουν την κοινωνία. Αξιοποίηση των υπηρεσιών μας με αναρτήσεις μηνυμάτων προς την κοινωνία, π.χ. των αστοχιών της διοίκησης, αποδόμηση με επιχειρήματα, των προθέσεων των εργαζομένων, φορολογικές προτάσεις, σε μία βάση συντονισμού για ομοιόμορφη δράση όσων συμμετέχουν. Μαζική πίεση στην Ομοσπονδία να αξιοποιηθούν δυνατά όπλα όπως η αποχή από τον προληπτικό έ­λε­γχο, που έχει τεράστιες δυνατότητες πίεσης και καλώντας τα Μ.Μ.Ε. για συνεντεύξεις, (κάτι που η ΔΑΚΕ και ΔΥΣΣΗΕ μπλοκάρουν με όλες τις δυνάμεις τους αφήνοντας τον κλάδο να σέρνεται σε μονοήμερες απεργίες ή σε αντιδράσεις που δεν συγκινούν τη διοίκηση). Φυσικά, νομικές ενέργειες αλλά και πλείστες άλλες προτάσεις που έχουν ακουστεί και από άλλες παρατάξεις.

Στην απογοήτευση των συναδέλφων που προκαλεί η τρέχουσα κατάσταση, απαντάμε ότι οι δυνατότητες είναι απεριόριστες αρκεί πρώτα να το πιστέψουμε και μετά να δράσουμε. Το δυναμικό των υπαλλήλων είναι πολύ υψηλό και δεν πρέπει να χάνεται ανεκμετάλλευτο στο πέρασμα των χρόνων, αυτό που χρειάζεται είναι να διορθωθούν οι παθογένειες και να αλλάξουν οι προβληματικές διοικήσεις.

 

Η ανακοίνωσή μας σε μορφή pdf εδώ.

Logo SAS Facebook