Εκτύπωση

Υπόμνημα-επιστολή ελεγκτών της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης περί προβλημάτων του ελεγκτικού μηχανισμού

Posted in Ανακοινώσεις Συλλόγων Νομών

Οι υπάλληλοι του τμήματος Ελέγχου της Ζ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης απέστειλαν υπόμνημα αρμοδίως, με θέμα "Μή επίλυση των προβλημάτων του ελεγκτικού μηχανισμού και δημιουργία επιπλέον προβλημάτων με ανάθεση ελέγχων στο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, αρμοδιότητας των τελωνειακών αρχών".

Εκτύπωση

Α.Α.Δ.Ε. - Τροποποίηση απόφασης σχετικά με τις ενστάσεις υπαλλήλων για τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. φύλλου 2105/08.06.2018 τεύχος Β'), η υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1083415 ΕΞ 2018 απόφαση της Α.Α.Δ.Ε. περί "Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/24.11.2017 (Β ́4162) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και άρθρο 38, παράγραφος 5, του Ν.4389/2016 (Α ́94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας».

Σύμφωνα με αυτήν δίνεται στους υπάλληλους προθεσμία για την υποβολή ενστάσεως ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επάρκειας, δέκα (10) εργασίμων ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (08.06.2018) ή δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον υπάλληλο.

Μπορείτε να δείτε τις προαναφερθείσες αποφάσεις στους συνδέσμους που παρατίθενται παρακάτω :

Εκτύπωση

Σύλλογος Ανατολικής Κρήτης - Καταγγελία της αναγκαστικής απόσπασης συναδέλφων στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου

Posted in Ανακοινώσεις Συλλόγων Νομών

Θέμα : «Καταγγελία της Αναγκαστικής Απόσπασης συναδέλφων στην ΥΕΔΔΕ Ηρακλείου»

Με την παρούσα επιστολή επανερχόμαστε στο με αριθμό Πρωτοκόλλου 22/2018 έγγραφό μας, με το οποίο θέσαμε ορισμένα ερωτήματα για την αναγκαστική απόσπαση των οκτώ (8) υπηρετούντων συναδέλφων στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου από τη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, τα οποία μέχρι σήμερα και παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας προς τους αρμόδιους, παραμένουν αναπάντητα:

1. Γιατί δεν ακουλουθήθηκε η συνήθης διαδικασία της δήλωσης αίτησης προτίμησης για απόσπαση;

2. Με ποιά κριτήρια επιλέχτηκαν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι και από ποιούς;

3. Γιατί δεν λήφθηκε υπόψη η προσωπική κατάσταση των συναδέλφων;

4. Γιατί η ανάγκη ενίσχυσης μίας υπηρεσίας θα πρέπει να υποσκάπτει την ομαλή λειτουργία μιας άλλης;

5. Γιατί αντίστοιχα συνάδελφοι από την Δ.Ο.Υ. που έχουν εκδηλώσει πρόθεση μετακίνησης προς την ΥΕΔΔΕ Ηρακλείου δεν έχουν μετακινηθεί ακόμα και στη θέση τους μετακινούνται άλλοι που ούτε αίτηση έκαναν, ούτε επιθυμούν τη μετακίνησή τους;

6. Γιατί τέλος δεν λήφθηκε υπόψη η υπηρεσιακή κατάρτιση των αποσπασθέντων συναδέλφων, καθώς το σύνολο σχεδόν των αποσπασθέντων συναδέλφων δεν έχει εμπειρία στον προληπτικό έλεγχο;

Θυμίζουμε ότι άμεσα την Τετάρτη 7 Ιουνίου εστάλησαν έξι μεμονωμένες αιτήσεις ανάκλησης της αντίστοιχης αναγκαστικής απόσπασης ενώ κατατέθηκαν και έξι αιτήσεις συναδέλφων που επιθυμούσαν να αποσπαστούν στην ΥΕΔΔΕ. Αυτό από μόνο του γεννά ερωτηματικά για το πώς λήφθηκε η με αρ. ΔΔΑΔ Β 1083839 ΕΞ 2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Το ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί είναι αν θεωρήθηκε περιττό να έχει προηγηθεί μία δημοσιευμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος προκειμένου να καλυφτούν οι όποιες υπηρεσιακές ανάγκες με συναδέλφους που επιθυμούσαν να αποσπαστούν;

Δυστυχώς δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά το γεγονός ότι μόνο η συγκεκριμένη απόφαση απόσπασης έχει ληφθεί χωρίς αίτηση των συναδέλφων ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τόσο προηγούμενες όσο και επόμενες, υπήρξε πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Εκτύπωση

Κοινή ανακοίνωση των τριών ομοσπονδιών του Υπουργείου Οικονομικών

Posted in Ανακοινώσεις ΠΟΕ ΔΟΥ

poedoy otye osyo logo

Αθήνα 11.6.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Οι τρείς Ομοσπονδίες του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ
μετά την απεργία της 30η Μαϊου 2818, επιχειρώντας να κλιμακώσουν την
άσκηση πίεσης προς τον Υπουργό Οικονομικών που μεθοδευμένα
αρνείται να συναντηθεί με τους εκπροσώπους των εργαζομένων
προχώρησαν την 1.6.2018 σε συμβολική κατάληψη του γραφείου του
Υπουργού σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ώστε να καθοριστεί άμεσα
συνάντηση.

Βασικά θέματα της αιτούμενης συνάντησης εξακολουθούν να είναι :
α) Οι δεσμεύσεις του Υπουργού Οικονομικών και η επίσημη τοποθέτησή
του για εξομοίωση και τη διασφάλιση των καταβαλλομένων αποδοχών
στους εργαζόμενους στο Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ και
β) Η δήλωση από μέρους μας της κάθετης αντίθεσής μας στις προθέσεις
του Διοικητή της ΑΑΔΕ για καθιέρωση ατομικής στοχοθεσίας και κατ ́
επέκταση, ατομικών μισθολογίων, βάσει των περιγραμμάτων θέσης.