Νέα - Ανακοινώσεις

Νέα και ανακοινώσεις από τους ανά την επικράτεια συμμετέχοντες στη συνεργασία

Εκτύπωση

Παρατηρήσεις της Σ.Ε. της σειράς 2Κ για τα περιγράμματα θέσεων εργασίας

Συντονιστική Επιτροπή

Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2015
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 38, παράγραφος 5, του Ν.4389/2016 (Α΄94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας».

                Επί της κανονιστικής πράξη με την οποία "...καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και κατάταξής τους στα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας..." επαγόμεθα τα κάτωθι:

                Εν όλω η κανονιστική διάταξη μπορεί να χαρακτηριστεί κατ΄ελάχιστον ως αόριστη και ανεπίδεκτη οιασδήποτε εκτιμήσεως . Το σύνολο των διατάξεων της παρούσας κανονιστικής πράξης αποτελούν ευχολόγιο και απλή θεωρητική παράθεση χωρίς να εξειδικεύουν ούτε τον τρόπο κατάταξης, τους όρους και τα κριτήρια με τα οποία αυτό θα γίνει ούτε ακόμα και αυτά τα Περιγράμματα Θέσεως Εργασίας. Ειδικότερα οι κατ' άρθρο παρατηρήσεις μας είναι οι ακόλουθες :