ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΕΦ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Μ.ΕΦ.
 
ΑΡΘΡΟ 1  
«ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ»
 
Τακτικά Μέλη του συνδυασμού μπορούν να γίνουν όλοι οι εφοριακοί υπάλληλοι (δόκιμοι και μόνιμοι) που υπηρετούν στις Δ.Ο.Υ των Νομών Καβάλας – Δράμας, εφόσον αποδέχονται τις αρχές του συνδυασμού και δεν αποκλείονται από αυτές. Η πιστοποίησή τους γίνεται μετά από έγγραφη δήλωσή τους και πλειοψηφική αποδοχή των 3/5 της ολομέλειας των τακτικών μελών. Η ολομέλεια οφείλει να συγκληθεί και να αποφασίσει για το υπο ένταξη μέλος,  εντός προθεσμίας ενός μηνός. Κατά την περίοδο αυτή το μέλος παραμένει ως δόκιμο. Στην δόκιμη κατάσταση δεν μπορεί να τεθεί υποψήφιος του συνδυασμού για τις εκλογές του συλλόγου, δεν παρίσταται στις συνελεύσεις οργανωτικού σχεδιασμού και δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις της ολομέλειας του συνδυασμού. Μετά την παρέλευση μηνός και εφόσον δεν έχει αποφανθεί η ολομέλεια, το μέλος καθίσταται αυτοδικαίως τακτικό. Το τακτικό μέλος αποδέχεται με την εγγραφή του οτι συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού στις καταστατικές εκλογές του συλλόγου. Το τακτικό μέλος με έγγραφη δήλωσή του ή με απόλυτη πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/5 της ολομέλειας δύναται να εξαιρεθεί της υποψηφιότητάς του, καθώς και να διαγραφεί από τον συνδυασμό.                   
 
ΑΡΘΡΟ 2
«ΦΙΛΟΙ»
 
«Φίλοι» του συνδυασμού μπορούν να γίνουν όλοι οι υπάλληλοι του υπουργείου οικονομικών καθώς και πρόσωπα που είναι επαγγελματικά και επιστημονικά διακεκριμένοι, ή έχουν συναφή ασχολία με τον εφοριακό κλάδο και προτείνονται από κάποιο τακτικό μέλος. Οι «φίλοι» απολαμβάνουν τις δυνατότητες γενικής ενημέρωσης, συμμετοχής και διαλόγου που παρέχει ο συνδυασμός προς το κοινό. Τακτικό ή δόκιμο μέλος που μεταπίπτει στην ιδιότητα του «φίλου» μπορεί να δηλώσει αίτηση για επανένταξη ως τακτικό μέλος μετά από παρέλευση τριών μηνών.
 
ΑΡΘΡΟ 3
«ΟΡΓΑΝΑ»
 
α) Ανώτερο όργανο του συνδυασμού είναι η ολομέλεια των τακτικών μελών.
β) Η ολομέλεια ορίζει μέχρι 3 τακτικά της μέλη ως Ρυθμιστές, που έχουν ως κύριο έργο τον εποπτικό έλεγχο, την προαγωγή και προάσπιση της νομιμότητας, της διαφάνειας, της άμεσης δημοκρατίας, της αποτελεσματικής λειτουργίας των υφιστάμενων οργάνων, της εφαρμογής των κανονισμού και των αποφάσεων της ολομέλειας, της χρηστής διαχείρισης των πόρων και του υλικού που μπορεί να έχει ο συνδυασμός. Η πρόσβασή τους είναι απεριόριστη σ όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες των υφιστάμενων οργάνων τα οποία οφείλουν να παρέχουν τα τελευταία οποτεδήποτε τους ζητηθεί.  Οι ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν και λογοδοτούν στην ολομέλεια.
γ) Η συντονιστική επιτροπή  ορίζεται για τις διαβουλεύσεις (κλειστές και ανοιχτές) και αποτελείται από 3 τακτικά μέλη ένα ως  συντονιστή,  γραμματέα πρακτικών και ένα τεχνικό διαχειριστή.  Τα ζητήματα της διαβούλευσης ανακοινώνονται το αργότερο,  2 μέρες νωρίτερα για προγραμματισμένη διαβούλευση. Έχει ως σκοπό την συγκέντρωση των αιτημάτων, των στοιχείων και των πληροφοριών από τα άλλα όργανα, το γενικότερο συντονισμό των ομάδων έργου και ακολούθως την ενημέρωση των μελών με κάθε πρόσφορο τρόπο της τεχνολογίας ή των διαθέσιμων υπηρεσιών. Εχει την ευθύνη της τήρησης και ενημέρωσης των πρακτικών, του μητρώου μελών, των εγγράφων του συνδυασμού τα οποία μπορούν να τηρούνται με όλες τις διαθέσιμες κάθε φορά μεθόδους καταγραφής. (χειρόγραφα, ψηφιακά, ηχογράφηση, βιντεοσκόπηση) και τηρούνται στο αρχείο του συνδυασμού. Ψηφιοποιούνται όμως και αναρτώνται στην καθορισμένη θέση στον ιστότοπο.
δ) Τοπικός σύμβουλος ορίζεται τουλάχιστον 1 τακτικό μέλος για κάθε περιφερειακή υπηρεσία που εκπροσωπείται απο τον συνδυασμό. Δέχεται και αποστέλλει πληροφορίες και αποκαθιστά εν γένει την επικοινωνία με τη συντονιστική επιτροπή και τις ομάδες έργου.
ε) Ομάδες έργου τις απαρτίζουν και εντάσσονται υποχρεωτικά όλα τα υπόλοιπα τακτικά μέλη και μπορούν να συμμετέχουν με έγκριση της ολομέλειας και «φίλοι» και δόκιμα μέλη ενώ ομαδάρχες μπορούν να είναι μόνο τακτικά μέλη.  Ομάδες έργου μπορούν να οριστούν όσες αποφασίσει η ολομέλεια, τουλάχιστον όμως συστήνονται οι εξής:
Ομάδα νομικής υποστήριξης: μελέτη, ενημέρωση, συνεργασία με νομικούς συμβούλους για την νομική κατοχύρωση και υποστήριξη των αποφάσεων και δράσεων του συνδυασμού.          
Ομάδα φορολογικής διαδικασίας: μελέτη, ενημέρωση, για τις φορολογικές αλλαγές, τις εφαρμογές και επιπτώσεις.
Ομάδα εργασιακών θεμάτων: μελέτη, ενημέρωση για εργασιακά και κλαδικά θέματα.
Ομάδα δημοσίων σχέσεων και κοινωνικών θεμάτων: υποστήριξη και διασύνδεση του συνδυασμού με τους εξωτερικούς φορείς.
Ομάδα εκπαίδευσης, τεχνικής & διοικητικής υποστήριξης: εκπαιδευτικές δράσεις, τεχνική υποστήριξη, διοικητική μέριμνα.
 
Οι Ομαδάρχες έχουν την ευθύνη του συντονισμού των δράσεων των μελών της ομάδας τους, τον καθορισμό και τον έλεγχο του χρόνου υλοποίησης, τη διανομή αρμοδιοτήτων και καταμερισμού του έργου, την παροχή υποστήριξης στα μέλη της ομάδας, τη διατήρηση του πνεύματος αμοιβαιότητας και συνεργασίας και την αμφίδρομη πληροφόρηση μεταξύ των άλλων ομαδαρχών και οργάνων του συνδυασμού.
 
στ) οποιοδήποτε άλλο όργανο αποφασίσει η ολομέλεια.
Ο χρόνος λειτουργίας των οργάνων και η θητείες των μελών καθορίζονται από την ολομέλεια. Αν δεν υπάρχει απόφαση, κάθε όργανο παύει να υφίσταται εφόσον ολοκληρωθεί το έργο ή  η συζήτηση αλλά δεν παύουν οι ευθύνες των μελών για τις πράξεις που διετέλεσαν κατά τη συμμετοχή τους σε αυτά.
 
ΑΡΘΡΟ 4
«ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»
 
Οποιοδήποτε μέλος ή φίλος δύναται να εισηγηθεί πρότασης  απευθυνόμενη προς την ολομέλεια και επί αυτής διενεργείται διάλογος εφόσον την πρόταση αυτή στηρίξει το 1/3 των τακτικών μελών.  Η ψηφοφορία διενεργείται με την απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών και εφόσον στον διάλογο συμμετάσχει τα 3/5 των τακτικών μελών. Εφόσον ολοκληρωθεί η συμμετοχή των 3/5 των τακτικών μελών στο διάλογο, μπορεί να ορισθεί ημερομηνία και τόπος ψηφοφορίας όπου η απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων τακτικών μελών και όχι κάτω των 2/5 της ολομέλειας. Η ψηφοφορία είναι φανερή εκτός και αν οριστεί να είναι μυστική, και μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο, απο τη φυσική παρουσία εως την αποστολή μηνυμάτων στην Διαβούλευση της ιστοσελίδας ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή κινητής τηλεφωνίας στα εγκεκριμένα τηλέφωνα των αρμοδίων οργάνων, επιστολής,  ή καταγεγραμμένης ηχητικής δήλωσης.
 
ΑΡΘΡΟ 5
«ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ»
 
Ο συνδυασμός ουσιαστικά διαβουλεύεται και συνεδριάζει διαρκώς εφόσον δύνανται και υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα μέλη του τις υπηρεσίες της τηλεφωνίας, του διαδικτύου ή της ιστοσελίδας που έχει συσταθεί. Τυπικά συνεδριάζει μια φορά το μήνα ή δύο φορές ανά 15ήμερο. Επίσης για την προαγωγή της ανοιχτής πρόσβασης και αλληλεπίδρασης με τη κοινωνία, οργανώνει τουλάχιστον 3 ανοιχτές συνεδριάσεις γενικής συζήτησης, σε ετήσια βάση. (πχ 1 συνεδρίαση ανά 4 μήνες). Συνεδρίαση επίσης μπορεί να συγκληθεί με πρόταση των 2/5 της ολομέλειας.
 
ΑΡΘΡΟ 6
«ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΡΑΣΗ»
 
Η λειτουργία του συνδυασμού στηρίζεται στην άμεση συμμετοχική δράση. Τακτικά μέλη που αρνούνται ή δεν συμμετέχουν ή κωλυσιεργούν στην ανάληψη ευθυνών  εγκαλούνται σε απολογία προς την ολομέλεια και εφόσον κριθούν ανεπαρκείς οι αιτιολογήσεις από την απόλυτη πλειοψηφία των 3/5 των τακτικών μελών ή  παρέλθει εύλογος χρόνος αποστασιοποίησης από τις δράσεις του συνδυασμού διαγράφονται από τακτικά μέλη και μεταπίπτουν στους «φίλους». Αποχώρηση επίσης τακτικού μέλους γίνεται μετά από ρητή δήλωσή του.
 
ΑΡΘΡΟ 7
«ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ – ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»
 
Κάθε τακτικό μέλος αποτελεί και εκπρόσωπο του συνδυασμού γι αυτό και η υπηρεσιακή συμπεριφορά του και οι δηλώσεις του εν γένει πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις παραδεκτές αρχές του συνδυασμού, το κοινό περι δικαίου αίσθημα και την γενική ηθική αντίληψη. Ο συνδυασμός υπερασπίζεται τα εργασιακά δικαιώματα και τα συμφέροντα του εφοριακού κλάδου ανεξάρτητα από κομματικές πεποιθήσεις ή συγκλίσεις. Ο συνδυασμός και τα μέλη του δεν μπορούν να συμμετέχουν σε κομματικές εκδηλώσεις με την ιδιότητα που φέρουν ως μέλη ή αξιωματούχοι του συνδυασμού.
 
ΑΡΘΡΟ 8
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»
 
Ο συνδυασμός οφείλει να είναι ανοιχτός, προσβάσιμος και να επιδιώκει τη διαρκή αλληλεπίδραση των μελών του και του κοινού. Γι αυτό και η σύγχρονη τεχνολογία αποτελεί προμετωπίδα και κυρίαρχο λειτουργικό εργαλείο της προοπτικής αυτής, ενώ εξοικονομεί και  χρόνο και έξοδα και η ολομέλεια πρέπει να μεριμνά για την βελτίωση της ηλεκτρονικής οργάνωσής του και της γνωστικής αναβάθμισης των μελών του. Ο συνδυασμός επιδιώκει την επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων με άλλους συνδικαλιστικούς συνδυασμούς ή κοινωνικές οργανώσεις, όταν και όπου οι σκοποί και οι επιδιώξεις αυτών συμπίπτουν ή  αλληλοκαλύπτονται, αλλά χωρίς παρεκκλίσεις από την αρχή της καθαρότητας των διμερών σχέσεων και της διακήρυξης των ιδρυτικών αρχών.
 
ΑΡΘΡΟ 9
«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ»
 
Η συμμετοχή του συνδυασμού στις εκλογές του συλλογικού οργάνου είναι αταλάντευτος στόχος και  αναπόσπαστο μέρος του σκοπού της ιδρύσεώς του. Γι αυτό και η ολομέλεια οφείλει να είναι σύννομη με τις καταστατικές διατάξεις και τις εκλογικές διαδικασίες που προβλέπονται. Tα τακτικά μέλη που καταλαμβάνουν αξιώματα στα όργανα του συλλόγου προάγουν και προασπίζονται τις θέσεις του συνδυασμού, σεβόμενοι πάντοτε τις αρχές και τους κανονισμούς που θεσπίζει, έχοντας πλήρη ελευθερία και ατομική ευθύνη στη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα που απασχολούν το σύλλογο και για τα οποία δεν έχει εκφραστεί ο συνδυασμός. Τα μέλη που κατέχουν αξίωμα στο σύλλογο, είναι ισότιμα με τα άλλα μέλη του συνδυασμού δεν εξαιρούνται από τις δράσεις του, ούτε καταλαμβάνουν τιμητικά διακριτούς ρόλους στην ολομέλεια και στα όργανα και ακολουθούν τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό διαδικασίες.
 
 
ΑΡΘΡΟ 10
«ΠΟΡΟΙ»
 
‘Οπου απαιτείται η συγκέντρωση χρηματικών διαθεσίμων για την υποστήριξη δράσεων η ολομέλεια καθορίζει το ποσό, τον χρόνο συγκέντρωσης και διατήρησης και την διαχείριση αυτών.
 
ΑΡΘΡΟ 11
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
 
Η ολομέλεια μια φορά κάθε τρία χρόνια συγκαλεί καταστατική συνέλευση. Οποτεδήποτε η ολομέλεια και με συμμετοχή τουλάχιστον του 75% συγκαλείται και αποφασίζει για τροποποιήσεις επι των βασικών αρχών και μεταβατικές διατάξεις επι του κανονισμού λειτουργίας της.
 
ΑΡΘΡΟ 12
«ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ»
 
Η ίδρυση του συνδυασμού στηρίζεται στην ευρύτερη δυνατή αποδοχή και συμπόρευση.

Η οργάνωση και λειτουργία του διέπεται από την αρχή της άμεσης συμμετοχικής δράσης. Έτσι η υπόσταση του συνδυασμού δεν μπορεί να μετατραπεί σε πυρήνα ολίγων. Εφόσον ο αριθμός των τακτικών μελών μειωθεί κάτω του προβλεπόμενου αριθμού των καταστατικών οργάνων του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ Νομών Καβάλας Δράμας (ΔΣ & Ελεγκτικής Επιτροπής) ο συνδυασμός διαλύεται αυτοδικαίως.